Polityka prywatności

W trosce o Państwa dane osobowe oraz w związku z naszymi wewnętrznymi procedurami wdrożonymi z powodu zbliżającego się terminu obowiązywania RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.) spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Poniżej informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest :
Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka z siedzibą w:
Polska, 33-350 Piwniczna Zdrój, Wierchomla Wielka 54

Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych wybierz kontakt:

Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka
33-350 Piwniczna Zdrój, Wierchomla Wielka 54
tel. +48 18 4468219
e-mail : admin@naszagazdowka.pl

2. Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszej firmie.
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Przetwarzamy je:

 • dla zawarcia oraz realizacji umowy między Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( Art 6. pkt1 litera b RODO),
 • dla realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji
 • elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

 • dla przeciwdziałania oraz umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,
 • w celu informowania Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy,
 • dla marketingu bezpośredniego,
 • dla raportowania, badania marketingowego, planowania rozwoju usług,
 • w celu profilowania danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

3. Jaki rodzaj danych osobowych trzeba podać?

 • imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty e-mail,
 • imiona i wiek dzieci,
 • numer telefonu,
 • NIP (tylko firmy),
 • PESEL i numer dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy (tylko jeśli umowa dojdzie do skutku – w trakcie meldunku),
 • w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

4. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży pobytu w Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka.

5. Komu możemy przekazywać Państwa dane? Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka, tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który Państwo zaakceptowali.

Dane mogą być udostępniane również innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w szczególności:

 • pracownicy i współpracownicy Gospodarstwo Agroturystyczne Nasza Gazdówka uczestniczący w realizacji umowy,
 • pracownicy, świadczący nam usługi księgowe, doradcze i konsultacyjne,
 • pracownicy, świadczący usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach).

6. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce tylko po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej.

 • przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

8. Jakie prawa dostępu przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

9. Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO),

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

10. Prawo wniesienia skargi.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).